Aphorisms Against Work English and google translated to Swedish further down.

 

 


The Crisis of overproduction worsens as unemployment grow to staggering proportions (1/5th of the global population). If more people produced much less, the ecology of the planet would prosper.


Work is to life as a wall is to the wind.


Between wages and salaries flows a river of tears.


Everything that requires effort and supports the market - shopping, cleaning, watching television - has become work, albeit invisible work.


The ethics of effort and competition are ultimately rewarded with the demolition of solidarity.

 

The time has come to prepare the sacred cow of work for slaughter.

 

The sacrosanct notion of work is the cause of most of humanity's woes. Never trust the priests of work because they've poisoned their minds with it. For example, the quantity of economically necessary work declines, yet politicians and economists tell us that the only way to end unemployment is with more useless work. Why couldn't more people do much less?

 

The ugly brown dye of work spills across this miserable civilization, saturating the fabric of everyday life, day after back-breaking day.


Going to work is like hurling yourself into an abyss.


There are three types of labor - wage work, domestic labor and autonomous activity, the latter being (in most cases) exempt from charges of drudgery and slavery.

 

Slaves feel tired just thinking of all the work they've yet to do.


Creativity constrains the return of work; be creative and put severe constraints on work.


The legends of paradise teach us to curse work, reminding us that laziness is the essential goal of humanity.


All power to zeroworker councils - impose a strict regime of laziness!


The right to work is the right to misery and always implies the possibility of the right not to work.


Laziness is the source of all virtue.


Work is the graveyard of bad intentions.


Authentic humans feel degraded by those who preach the religion of work.


Pay your debts with an effigy of your boss.


Work inhibits the noble passions of humanity.


In a ton of work, there's not an ounce of love.


Work or perish - what choice is that? I'd rather die than work.


"Elite" workers are allied with bosses against fellow humans who are either incapable or, praise them, idle.


Laziness is the mother of passion, a veritable bed of lust.


The plague of work, the bulimia of work, the homicide of work - give work its proper attributes.


No pity for those tormented by a passion for work.


Labor only sustains life by stunting it. Tell me how much you work and I'll tell you what you are.


The only place to contemplate the wisdom of humanity is on the throne of laziness.


Now we have a system where most work and few are lazy. The rejection of work is the basis of sub-proletarian revolution, so take victories over work where you can get them.


Put your best efforts into laziness and prepare for the coming inaction.


The biggest tragedy of the teen years? Sublime beings become workers.


Work for full unemployment.


The culture of productivism employes work for social discipline and control - in a word, domination. Look around you in the subway - you share the world with masses of domestic slaves on the way to, or recovering from, their latest paroxysm of work.

 

Instead of the penitentiary of the salary, we want guaranteed social incomes, in addition and unrelated to, the number of hours we work.

 

Every prison is built with work.

 


Those who don't work are reduced to a miserable existence amidst the spectacle of plenty.


Work is not the continuation of divine creation, rather a contest of life and death whereby work triumphs over wisdom, and vice versa.


Sacrifice work for the sake of life (or at least snarl at your boss and give him the finger).


Production for the sake of production is as vapid as art for art's sake.


The system is bent on economizing time, but it's afraid to give free time to people.


The seeds of universal solidarity are found in the process of taking time back from work.


According to the priests of work, everything can become a job. The monetizing of all activity disguises work as leisure (and vice versa) and creates a society of impoverished servants, many of whom are still without work.


Bad workers can't be controlled by management, especially when they're ready to pretend to be loyal employees and otherwise lie to the enemy.


Work dies on the comfy pillory of laziness, putting a momentary end to the system that sublimates sex with work.


Freedom begins where work ends.


Prepare for the coming inaction - be lazy


To do what the boss orders you to do is slavery, to do so for money is prostitution

 

***********

 

Överproduktionskrisen försämras som arbetslösheten växa till svindlande proportioner (1/5th av världens befolkning). Om fler människor som produceras mycket mindre, skulle ekologi planeten framgång


Ett arbete är att livet som en vägg är för vinden.

 

Mellan löning och löning flyter en flod av tårar.

 

Allt som kräver ansträngning och stöder marknaden - shopping, städning, titta på tv - har blivit arbete, om än osynliga arbete.

 

Etiken kring ansträngning och konkurrens belönas i slutändan med söndertrasande av solidariteten.

 

Det är dags att förbereda den helig kon arbete till slakt.

 

Den heliga begreppet arbete är orsaken till de flesta av mänsklighetens elände. Lita aldrig på arbetetets präster eftersom de har förgiftat sina sinnen med det. Till exempel minskar mängden av ekonomiskt nödvändiga arbeten, men ändå säger politiker och ekonomer att det enda sättet att avsluta arbetslösheten är mer onödigt arbete. Varför kunde inte fler människor göra så mycket mindre?

 

Den fula bruna färgen av arbete spill över denna eländiga civilisation, mättande tyget i vardagen, dagen efter back-breaking dag.


Att gå till jobbet är som att kasta sig in i en avgrund.


Det finns tre typer av arbetskraft - lönearbete, hushållsarbete och självständig verksamhet, det senare (i de flesta fall) undantas från anklagelser om slit och slaveri.

 


Slavar blir trötta bara de tänker på allt arbete som de har ännu att göra.

 

Legenderna om paradiset lär oss att förbanna arbete, påminner oss om att lathet är det väsentliga målet för mänskligheten.


All makt till zeroworker råd - införa ett strikt system av lättja!


Rätten till arbete är rätten att eländet och alltid innebär möjligheten att rätten att inte arbeta.


Lättja är källan till all dygd.


Arbete är kyrkogården för dåliga avsikter.

 

Autentiska människor känner sig degraderas av dem som predikar religionen arbete.

 

Betala dina skulder med ett porträtt av din chef.

 

Arbetet hämmar de ädla passioner mänskligheten.

 

I en ton av arbete, det finns inte ett uns av kärlek.

 

Arbeta eller gå under - vad valet är det? Jag vill hellre dö än arbete.

Elitarbetarna, allierade med chefer mot sina medmänniskor, som antingen är oförmögna till frihet eller hyllar elitarbetarna på tomgång.

 

Lättja är mamma till passion, en veritabel bädd av lust.

 

Pesten av arbetet, bulimi av arbetet, mördande arbete - ge arbetet dess rätta namn efter dess egenskaper.


Ingen synd om dem som plågas av en passion för arbetet.

 

Labor upprätthåller bara livet genom dvärgväxt det. Berätta hur mycket du arbetar, och jag ska säga dig vad du är.

 

Det enda stället att begrunda det kloka i att mänskligheten är på tronen av lättja.

 

Nu har vi ett system där de flesta arbetar och få är lata. Avvisandet av arbete är grunden för sub-proletära revolutionen, så ta makten över arbetet där du kan.

 

Sätt dina ansträngningar in i lättja och förbereda för den kommande passivitet.


Den största tragedin tonåren? Sublima varelser blir arbetare.


Arbeta för full arbetslöshet.


Kulturen i produktivism, sysselsätter och arbetar för social disciplin och kontroll - med ett ord dominans.
Se dig omkring i tunnelbanan - du delar världen med massor av inhemska slavar på väg till eller återhämtar sig från, deras senaste anfall av arbetet.

 

Istället för fängelse av lönen, vill vi ha garanterade sociala inkomster, utöver och oberoende till antalet timmar vi arbetar.

 

Varje fängelse är byggd med arbete.

 

Arbetstagare och konsumenter är de eländiga tjänarna av maskiner och deras ändlösa krav.

 

De som inte arbetar reduceras till en eländig tillvaro mitt i överflödets spektakel.

 

Arbete är inte en fortsättning av gudomlig skapelse, snarare en tävling på liv och död varigenom arbete triumfer över visdom, och vice versa.


Offra arbeta för att skull liv (eller åtminstone morra på din chef och ge honom fingret).


Produktionen av hänsyn till produktionen så fadd som konst för konstens skull.

 

Systemet är inriktad på hushållning tid, men det är rädd för att ge fri tid för människor.


Frön av universella solidaritet finns i processen att ta tid tillbaka från arbetet.


Enligt arbetets präster, kan allt bli ett jobb.
De tjänar pengar på alla aktiviteter som döljer arbete som
fritid (och vice versa) och skapar ett samhälle
av fattiga tjänare, av vilka många fortfarande är utan arbete.

 

Dåliga arbetare kan aldrig kontrolleras av företagsledningen, särskilt när de är redo att låtsas vara lojala medarbetare och ljuger för fienden.

 

Arbetet dör på bekväma skampålen av lättja, sätta en tillfällig slut på det system som sublimeras sex med arbetet.

 

Frihet börjar där arbetet slutar.

Förbered dig för den kommande passivitet - vara lat

Att göra vad chefen beordrar dig att göra är slaveri, att göra det för pengar är prostitution.
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0