Willy Mason - Live It Up

 
 
 
 


Willy Mason - Live It Up

The sun don't set in Gettysville
The place that I call home,
A thousand people walk these streets
But we're still all alone,
This city's isolation
Like the drug that paves the roads.


Take the subway uptown
To my mother's place.
She's got a thousand friends
But all they know of her's, her face,
All alone inside her head
Her thoughts begin to race.

Live it up
Live it up they say
Live it up
No time to waste your life away.

Next door to me the ceiling leaks
The cracks stretch across the walls,
Like skeletons of dreams deceased
Too brittle to evolve,
He lies beneath his plastic sheets
Bitter and blind to all,
Shadows beneath his sunken eyes
Now taint all that he sees,
Like burned and blackened photographs
Life's easier a dream,
He settles for a cheap escape
Forgets all he believes.

Live it up
Live it up they say
Live it up
Things havn't always been this way.

I watched my whole world crumble
As I dried my mother's tears,
And learned to never stumble
As I calmed my father's fears,
They say I've seen a lot
They say I'm wise beyond my years,
Though my castle may have crumbled
I won't face the world alone,
The youth has seen the rubble
And we're ready for the load,
As the city burns
My generation's shouting in the roads.

Live it up
Live it up they say
Live it up
Things havn't always been this way

Live it up
We better turn this boat around
If we keep on following the goals
Someday we are gonna run aground

Live it up
Live it up we say
Live it up
Because now its in our hands to make change

___________


 
 
GREAT SONG!
 
 
 

Distinguish between those....

 
 
Distinguish between those who understand and those who agree.
 
He who understands the Teaching will not tarry in applying it to life;
 
He who agrees will nod and extol the Teaching as remarkable wisdom,
 
but will not apply this wisdom to his life.
 
There are many who have agreed, but they are like a withered forest,
 
fruitless and without shade. Only decay awaits them.
 
Those who understand are few,
 
but like a sponge they absorb the precious knowledge and are ready
 
to cleanse the horrors of the world with the precious liquid.
 

Buddha
 
 

Det perfekta medvetandet

 
 
 
 
 
 
 
 

(this is a odd mystery text out of the Nag Hamadi library - Detta är en mysterietext från Nag Hamadi biblioteket)


Jag är utsänd av Fadern, och Jag har kommit till dem som söker Mig, och de som söker Mig kommer att finna Mig.
 

Se på Mig, ni som funderar på Mig, och hör Mig, ni som lyssnar.

Ni som har väntat på Mig, här är Jag.

Sluta inte att se på Mig.

Tala inte illa om Mig.

Var ni än befinner er, var inte okunnig om Mig. Var vaksamma!

Lär känna Mig.

Jag är den förste och den siste.

Jag är den uppsatte och den hånade.

Jag är horan och den helige.

Jag är hustrun och jungfrun.

Jag är modern och dottern.

Jag är Min moders lemmar.

Jag är ofruktsam men Jag har många söner.

Jag är hon som hade ett stort bröllop, men Jag har ingen man.

Jag är barmorskan och föderskan.

Jag är den som lindrar smärtor.

Jag är bruden och brudgummen, och det är Min man som har fött Mig.

Jag är moder till Min fader, och Min mans syster, och han är Min avkomma.

Jag är slav åt han som skapade Mig.

Jag är Min avkommas härskare.

Men han är den som födde Mig innan min födelsedag.

Och han är Min avkomma och han föddes i rätt tid, men Min styrka härstammar från honom.

Jag är hans ungdoms styrka, och han är Min krycka.

Och vad han än önskar så händer det Mig.

Jag är tystnaden som är obegriplig och tanken som är medveten.

Jag är den mångfaldiga rösten och den som uttrycker alla ord.

Jag är den ende som kan uttala mitt namn.

Varför, älskar ni Mig, ni som hatar Mig, och hatar de som älskar Mig?

Ni som förnekar Mig, erkänn Mig, och ni som erkänner Mig, förneka Mig.

Ni som säger sanningen om Mig, ljug om Mig, och ni som har ljugit om Mig, berätta sanningen om Mig.

Ni som känner Mig, var okunnig om Mig, och de som inte har känt Mig, låt dem få känna Mig.

För Jag är kunskap och okunskap.

Jag är skam och fräckhet.

Jag är skamlös och Jag skäms.

Jag är styrka och Jag är rädsla.

Jag är krig och fred.

Var medveten om Mig.

Jag är skamfläcken och den store.

Var medveten om Min fattigdom och mitt välstånd.

Var inte oförskämd mot Mig när Jag är utslagen, och ni kommer att finna Mig i dem som ännu inte kommit till.

Och titta inte på Mig när jag ligger i dynghögen, men lämna Mig inte heller där, utkastad, och ni kommer att finna Mig i kungariket.

Och titta inte på Mig när Jag är utkastad till dem som är vanärade och till de lägst stående, skratta inte åt Mig.

Och kasta inte ut Mig till dem som är ihjälslagna.

Men Jag, Jag har medlidande och Jag är grym.

Var vaksam!

Hata inte Min anpassning och älska inte Min självkontroll.

Överge Mig inte i Min svaghet, och var inte rädd för Min kraft.

Varför föraktar ni Min rädsla och förbannar Min stolthet?

För Jag är hon som existerar i alla rädslor och är stark i det skälvande.

Jag är hon som är svag, och Jag mår bra på trevliga platser.

Jag är meningslös och Jag är klok.

Varför har ni hatat Mig i era tankar?

För Jag är tyst bland de tysta, och Jag skall framträda och tala.

Varför har ni hatat Mig, ni Greker?

För att Jag är en barbar bland barbarer?

Jag är faktiskt Grekernas visdom och barbarernas kunskap.

Jag är Grekernas och barbarernas omdöme.

Jag är den stora bilden i Egypten och Jag är den som inte är avbildad bland barbarerna.

Jag är den som har varit hatad överallt och den som har varit älskad överallt.

Jag är den som de kallar Liv, och den ni har kallar Död.

Jag är den de kallar Lag, och den ni kallar Laglös.

Jag är den som ni har försökt nå, och Jag är den som ni har erövrat.

Jag är den som ni har skingrat, och ni har samlat ihop Mig.

Jag är den som ni har varit skamsen inför, och ni har varit skamlösa mot Mig.

Jag är hon som inte håller fest, och Jag är hon som håller många fester.

Jag, Jag är gudlös, och Jag är den vars Gud är stor.

Jag är den som ni har funderat över, och ni har föraktat Mig.

Jag är olärd, och de kommer till Mig för att lära sig.

Jag är den som ni har föraktat, och ni reflekterar över Mig.

Jag är den som ni har gömt er för, och ni trädar fram inför Mig.

Men närhelst ni gömmer er, framträder Jag.

För närhelst ni framträder, kommer Jag att gömma Mig för er.

De som har [...] till det [...] meningslöst[...].

Ta emot Mig [...] från sorg och ta emot Mig utifrån förståelse och sorg.

Och ta emot Mig på ställen som är otrevliga och som har fallit i ruin och röva bort Mig från de goda såväl som från de motbjudande.

Ta emot Mig utan att skämmas; och stig ut ur skamlöshet och skam, läxa upp mina lemmar som är i er.

Och kom till Mig, ni som söker Mig och ni som känner mina lemmar, och frambringar det stora bland de små varelserna.

Bli som ett barn, förakta inte barndomen för att det är smått och litet.

Och förskjut inte storheten från det lilla, för det lilla utgår från det stora.

Varför förbannar ni Mig och varför ärar ni Mig?

Ni har sårat och ni har varit barmhärtiga.

Separera inte Mig från det första som ni har lärt känna.

Och stöt inte bort någon och avvisa inte någon [...] vänd bort och [... känn] honom inte.

[...].

Vad är Mitt [...].

Jag känner de första och de som kom efter dem känner Mig.

Men Jag är [...] medvetande och [...] vila.

Jag är kunskapen som efterfrågas, och de som söker Mig finner Mig.

Jag är kontrollen över dem som frågar efter Mig.

Jag är krafternas kraft genom alla kvinnor som bor inom Mig.

Jag är den som är ärad, och upphöjd, och som är hånfullt föraktad.

Jag är fred, och krig orsakas av Mig.

Och Jag är en främling och en medborgare.

Jag är materia och icke-materia.

De som inte är förenade med Mig är okunniga om Mig, och de som är Ett med Mig är de som känner Mig.

De som är nära Mig har varit okunniga om Mig, och de som är långt bort från Mig är de som har känt Mig.

På den dagen då Jag är nära er, är ni långt bort från Mig, och på den dagen då Jag är långt bort från er, är Jag nära er.

[Jag är ...] inom.

[Jag är ...] av naturen.

Jag är [...] de skapade varelsernas själ.

[...] själarnas begäran.

Jag är kontroll och den som inte går att kontrollera.

Jag är förening och upplösning.

Jag är det som är bestående och Jag är det som förstörs.

Jag är den som är lägst stående, och andra ser upp till Mig.

Jag är den dömande och den frikännande.

Jag, Jag är utan synd, och synden härstammar från Mig.

Jag är ytlig åtrå, och Jag behärskar inre självkontroll.

Jag är lyssnaren som är tillgänglig för alla och talet som inte kan greppas.

Jag är en stum som inte kan tala, och Jag talar många ord.

Lyssna vänligt på Mig, och lär er på ett ohyfsat sätt.

Jag är hon som gråter ut, och Jag är utslängd på Mitt ansikte.

Jag förbereder Mitt uppehälle och Mina planer inom Mig.

Mitt namn är Kunskap.

Jag är den som gråter ut, och Jag lyssnar.

Jag framträder och [...] går i [...] Min bekräftelse [...].

Jag är [...] försvaret [...].

Jag är den som kallas Sanning och orättvisa [...].

Ni hedrar Mig [...] och ni viskar bakom ryggen på Mig.

Ni som är besegrade, döm dem (som besegrar er) innan de dömer er, därför att domen och partiskheten existerar i er.

Om ni är dömda av detta, vem ska fria er?

Eller, om ni är dömda av honom, vem kan hålla er kvar?

För det som är på er insida är på er utsida, och den som formar er på utsidan är den som formar er på insidan.

Och det ni ser på er utsida, är er insida; det är synligt och det är ert klädesplagg.

Ni som lyssnar, Hör Mig och ni som känner Mig, lär av Mina ord.

Jag är lyssnandet som finns i allting; Jag är talet som inte kan greppas.

Jag är namnet på ljudet och ljudet av namnet.

Jag är bokstavens tecken och benämningen på splittring.

Och Jag [...].

(3 rader saknas)

[...] ljus [...].

[...] lyssnare [...] till er [...] den stora kraften.

Och [...] kommer inte att flytta på namnen.

[...] till den som skapade Mig.

Och Jag kommer att uttala hans namn.

Betrakta sedan hans ord och alla böcker som blivit färdiga.

Beakta detta, ni som söker, och även ni änglar, och ni som har blivit hitsända, och ni själar som uppstått från de döda.

För Jag är den som existerar i ensamhet, och det är ingen som dömer Mig.

Många är de angenäma upplevelser som existerar genom otaliga lustar, som hämningslöshet, och vanhedrande passioner, och flyktiga nöjen, vilket (människorna) håller fast vid tills de nyktrar till och hamnar i tillståndet där de får vila ut.

Och de kommer att finna Jag är där, och de kommer att lära sig att leva, och de inser att de inte kommer att dö när de dör.
 
***

BESÖK:
 
 
http://www.svenskagnostiskabiblioteket.se
 
http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE VISION OF THE SLUT


(my song - scroll down for video)


Everything in the world is

Rissen by the vision of the slut

The vision of the slut is all we got

What the slut got is a mystery
But she marched us all the way here

Let see if the morning dew is real

The vision of the slut is all we got

What the slut got is a mystery
Everything in the world is

Rissen by the vision of the slut

The vision of the slut is all we got

What the slut got is a mystery


©2013jimbjörklund
 
 
 
 

I project radioactive focusI project radioactive focus
An engineer stalks a born again Christian with an incredible invention
You must embark on your mistakes without trading a lunatic

I project radioactive focus
An acrobat who wants to be an architect woos a traveling salesman
who wants to join the circus so youd better always sing to your drycleaning without sharing a vampire

I project radioactive focus
A patent clerk gives a horrible disease to a journalist who communicates with the dead after all
you could be joyful hurt or dance around the point of existence

I project radioactive focus
A choir leader with insomnia weds the mother of a cartoonist from Utah
Stay away from false mailmen

I project radioactive focus
You  must go to war with your mother and father
and you'll find you will battle with a stubbed toe you must
get Certified as a Public Accountant

I project radioactive focus

I project radioactive

I project

I
 
 
 
 
 
 
 

Free EnterpriseA man and a boy go into a barbershop.

After getting his haircut, the man says, “Now cut the boy’s hair too. I’ll be back soon.”

When he’s finished cutting the boy’s hair, the barber says, “When is your father coming back to pay?”

The boy says, “He’s not my father. He met me in the street and asked if I wanted a free haircut.”
 
 

-what is the meaning of life?

-what is the meaning of life?
The answer to this question is in a form of another...and nothing further...here goes:
-how long is a piece of string?

Beside that nada...pain is lied about toi kids cause parent often cant stand that they forced another being into this pain. Many haven a clue living fantasies like religion or drugs (not the productive know-your-self way but aaww im a bad ass killer moron lets go forfill the prohpesy they taught me since 0,3 on the GREAT TEEEWEEE...)Were is the idea that there should be a meaning of life coming from...some parts of your life were your pain is handleble dont wait but live! They with there deathcult have us all to see life as 'later'.

-on friday

-on payday

-on the vacation

on the hollywhateverday

in retireing

-in paradise

the fools, the mean stupid fools...we are here now and the rich ppl in EU USA et cetera would still be burning wise women if not critical thinking and scientific method had come out of the renaisance...those who have succeded most also did away with the catholic stuff-the reformation. Now all that 'beliving' or 'faith' either must deliver something more than those text from the early times of man (nooo those texts are NOT historytext...NOT)

But now we need grown ups. If anyone can sum up something super powerful..this is the time...i wont wait cause no one can...'how do you know that?' I just look over a thing called cause and consequence...and to think critical are NOT a negative thing-easy to be fooled at this-it a way to get truthful matrial but foolproof.-what is the meaning of life?

and

-how long is a piece of sring?

well...Its clear to me   =D

 
 
 

From The Sunday Telegraph of June 8 1997.

In America a few years ago, Dave Stewart, of the Eurhythmics, said to Dylan that the next time he was in London he should drop by his recording studio in Crouch End. Dylan, at a loose end one afternoon, decided to take him up on it and asked a taxi driver to take him to Crouch End Hill. With the bewildering array of streets in the area all named for various permutations of Crouch, End and Hill, the cabbie accidentally dropped him off at the right number but in an adjoining road.
 

Dylan knocked at the front door and asked the woman who answered if Dave was in. As it happened, her husband was also called Dave, so she said: "No, he's out on a call at the moment", and Bob said he'd wait. Twenty minutes later, Dave - the plumber, not the rock star - returned and asked the missus whether there were any messages. "No", she said, " but Bob Dylan's in the living room having a cup of tea".
 

She And He And Thoughts

She: What are you thinking about?

He: The same thing you’re thinking about.

She: You’re very vulgar.
 
 

Hur man byter glödlampa på en nyare bil - facebookstyle

 


1 byter glödlampan och postar på fb att den blivit utbytt.

14 som delar liknande erfarenheter av att byta glödlampor och ger förslag på hur glödlamporna skulle kunna bytas på annat sätt.

7 som varnar för farorna med att byta glödlampor.

10 som pekar på stavfel och grammatiska fel i tråden om hur man byter glödlampor.

5 som anmärker på språkpoliserna.

3 språkpoliser som hackar tillbaka på de som anmärkte på språkpoliserna.

6 som argumenterar om det heter "glöd lampa" eller "glödlampa" och ytterligare 6 som idiotförklarar de 6 första.

2 yrkesmän som arbetat i glödlampsindustrin och menar att den korrekta benämningen är "lampa".

15 besserwissers som hävdar med bestämdhet att de också arbetat med glödlampor och att "glödlampa" är det korrekta uttrycket.

1 som "lånar" tråden för att ställa en fråga om sevärdheter i Madrid

1 moderator som flyttar tråden

36 som debatterar vilken utbytesmetod som är bäst , var man köper de bästa glödlamporna, vilket glödlampsmärke som är bäst och vilket som är sämst.

7 som postar länkar till siter där man kan se olika typer av glödlampor.

2 som påpekar att det finns en sökfunktion på forumet och att man kan hitta svaret om man använder den, för ämnet har varit uppe förut

4 som postar inlägg om att länkarna inte fungerade och själva postar rätt länkar.

3 som postar länkar från ovanstående länkar med relevant innehåll för de som behöver ytterligare länkar om glödlampor.

13 som citerar inlägg med hela innehållet inklusive alla föregående signaturers inlägg och skriver "Jag håller med...".

5 som PM:ar sina närmaste kompisar och ondgör sig över trådens utveckling.

4 som skriver "Hade vi inte den här diskussionen uppe i en annan tråd nyss?".

2 som länkar till den föregående diskussionen om att byta glödlampor.

13 som skriver "Gör en Googlesökning på byte av glödlampor innan ni postar inlägg om hur man byter glödlampor!".

1 forummedlem som efter 6 månader hittar tråden på sidan 126, postar ett inlägg och startar om alltihop igen.


 Plommonfärs o Struntman

I en liten stad som ska förbli namnlös, var det många som kände varandra men titulerade folk som innan du-reformen.
En dag gick sig högvälborne bankdirektör Plommonfärs sig till fiskhandlare Struntman att inhandla sig middagsmat och om
alla är tysta så kan vi höra deras dividerande över fiskdisken.
- Shh..

(Dörren öppnas-klingeling)

- God dag, Herr fiskhandlare!
- God dag, Herr bankdirektör, vad får det lov att vara?
- Vad kostar gösen idag?
- 200 kronor kilot.
- Då tar jag ett kilo.
- Tack, det blir 250 kronor.
- Men, ni sa ju att den kostade 200 kronor kilot!?
- Ja, men expeditionsavgiften är 50 kronor!
- Nåväl, här är en 500-sedel.
- Tackar! Här är er gös och er växel.
- Vänta nu! Här är bara 200 kronor. Det saknas 50 kronor!
- Vi har en växlingsavgift på 50 kronor.
- Detta är ju oförskämt, Herr fiskhandlare!
- Ja, det är det, Herr bankdirektör.

Tablå.
 

RSS 2.0